תשלומים

ארנונה

טפסים

חוקי עזר

פרוטוקולים

דוחות

 

חוקי עזר

חוק חופש המידע

חוק עזר לשעב (סלילת רחובות), תשל"ו1975-

צו איגודי ערים (אזור כרמיאל) (ביוב), התשנ"ז1997-

חוק עזר לשעב (שווקים), התשמ"ב1982-

אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר תברואה וסילוק מפגעים על ידי המועצה המקומית שעב

חוק עזר לשעב (אספקת מים), התשמ"ב1982-

חוק עזר לשעב (אגרת תעודת אישור), תשל"ו1975-

חוק עזר לשעב (ביוב), התשנ"ז1997-

חוק עזר לשעב (הצמדה למדד), התשמ"ד1984-

אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר הריסת מבנים מסוכנים על ידי המועצה המקומית שעב

חוק עזר לשעב (הגנה על הצומח), תשל"ו1975-