תשלומים

ארנונה

טפסים

חוקי עזר

פרוטוקולים

דוחות

 

פרוטוקולים

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס 01/2016

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מס 01/2016

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מס 01/2016

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מס 03/2016