מכרז פומבי מס' 02/2022 למתן שירותי תובע עירוני חיצוני | مجلس محلي شعب