דוחות כספיים -הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שפלת הגליל | مجلس محلي شعب