מכרז להסדרת דרך גישה לשכונה המערבית | مجلس محلي شعب