מועצה מקומית שעב מכרז פומבי מס' 05/2023 | مجلس محلي شعب

מועצה מקומית שעב מכרז פומבי מס' 05/2023מועצה מקומית שעב

מכרז פומבי מס' 05/2023

 

הזמנה להציע הצעות

 

א . מועצה מקומית שעב מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות להיכלל במאגר ספקים להעסקת מתמחים ( סטאג'רים ) בהוראה במסגרת תכנית לימודים נוספת ( תל"ן ) במהלך שנת הלימודים תשפ"ד ( להלן : "השירותים" ) כמפורט במכרז , לרבות בחוזה ההתקשרות על נספחיו . 

 

ב . מובהר בזאת מטרת המאגר היא לאפשר למנהלי בתי הספר, לבצע הזמנה של שירותי העסקת מתמחים בבית  הספר מהספקים שיאושרו ע"י המועצה במאגר.  

ג . את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במועצה , במשרד מנכ"ל המועצה בימים א' עד ה' בין השעות 8:00-15:00תמורת תשלום סך של 500 ₪ אשר לא יוחזרו .

ד . קבלת הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז או חלק מהם ניתן לפנות לממלא מקום מנכ"ל המועצה  מר שאדי חואלד מס' נייד:     0547405517  , מייל: majles_shaab@walla.com  .

ה . את ההצעות כולל כל הנספחים , יש להפקיד, במעטפה סגורה בלבד , במסירה אישית , בתיבת המכרזים במשרד  מנכ"ל המועצה, לא יאוחר מיום 23.11.2023 בשעה 13:00 .

 הצעות שתשלחנה בדואר , או בדרך אחרת , לא תתקבלנה . כל מסמכי מכרז אשר יימסרו לאחר המועד והשעה  הנקובים לעיל ייפסלו ולא יכללו בדיוני ועדת המכרזים . 

ו . פתיחת תיבת ההצעות תהיה במועד אחר שיפורסם על יד המועצה

 

 

 

מחמוד בוקאעי

ראש המועצה -שעב

 تحمل المرفقات
نشر :

خريطة الموقع