מכרז פומבי מס' 07/2023 שיפוץ חדרי מגרש כדורגל - שעב | مجلس محلي شعب