התקשרות עם מומחים ותנאי פנייה תחרותית | مجلس محلي شعب

התקשרות עם מומחים ותנאי פנייה תחרותיתהמועצה המקומית שעב פרוטוקול וועדת ההתקשרות (לפי חוזר מנכ"ל 8/2016 + 5/2017)פרטי הפרויקט :
עבודות ניהול ופיקוח פרויקט השלמת עבודות פיתוח שכונה דרומית


 تحمل المرفقات
نشر :

خريطة الموقع