קול קורא - להיכלל במאגר ספקים/נותני שירות ומומחים | مجلس محلي شعب

קול קורא - להיכלל במאגר ספקים/נותני שירות ומומחיםמועצה מקומית שעב קול קורא להיכלל במאגר ספקים/נותני שירות ומומחים המועצה המקומית שעב ובהתאם לדיני מכרזים ורשויות מקומיות מעוניינת לעדכן או לאשר הוספת ספקים ונותני שירות או יועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים )להלן: "המומחים או היועצים "(. במועצה קיים מאגר ממומחים ויועצים מאושר )להלן: "המאגר"(, אולם כמצוות הדין, מתחייב עדכון המאגר ועדכונו בתחומים השונים, באופן שהרישום או העדכון יתבצע ויתאפשר רק לאחר הגשת בקשה בכתב למועצה המקומית בדאר רשום או בדוא"ל המפורטים בהמשך, וקיום הנוהל הפרטני של המועצה וצירוף האישורים או ההמלצות הנדרשות, ולאחר מכן אישור ועדת המכרזים. לאור זאת המועצה המקומית שעב מזמינה בזאת ממציעים מומחים או יועצים כהגדרתם בהוראות תקנה 3)8( להוראות התוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות )הוראות בדבר מכרזים וקבלת הצעות( ו/או חוזרי מנכ"ל משרד הפנים השונים בעניין זה, להגיש בקשה בכתב להיכלל במאגר לפי הטופס הנמצא באתר המועצה ולהגישו למועצה חתום בשני עותקים, אחד סרוק ממוחשב לפחות , או לשלוח בדוא"ל : com.gmail@0007kshadi. המועד להגשה לתחום עורכי דין לטיפול גבייה משפטי לא יאוחר מיום 11/5/2024 ידנית בלבד ואילו ליתר התחומים לא יאוחר מיום 20/5/2024 ידנית בלבד. אין המועצה מתחייבת להעסיק או להתקשר עם כל יועץ או מומחה, ופניה זאת הינה פניה פומבית להיכלל במאגר כאמור, ועל בסיס קבלני ולא על בסיס יחסי עובד ומעביד. טופס בקשה להצטרפות ותנאים פרטניים לכל תחום ותחום נמצאים באתר המועצה המקומית שעב. המציע מצהיר כי לא הוא ולא חברה בשליטתו, אין להם קרבה אסורה למי מחברי המועצה המקומית. מחמוד בוקאעי - ראש המועצה
 تحمل المرفقات
نشر :

خريطة الموقع