مياه الصرف الصحي | مجلس محلي شعب

مياه الصرف الصحي



צו איגודי ערים (אזור כרמיאל) (ביוב), התשנ"ז1997-

פורסם:         ק"ת 5848,              תשנ"ז (26.8.1997),              עמ' 1104

תיקון:           ק"ת 5964,              תשנ"ט (12.4.1999),             עמ' 574

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק איגודי ערים, התשט"ו1955- (להלן - החוק), אני מצווה לאמור:

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות

1.           בצו זה -

"האיגוד"  -איגוד ערים המוקם לפי צו זה;

"המועצה"  -מועצת האיגוד;

"רשות מקומית"  -רשות מקומית ששמה נקוב בתוספת;

"השר"  -שר הפנים;

"צו הוראות אחידות" - צו איגוד ערים (הוראות אחידות), התשל"ז1977-.

 

פרק שני: ייסוד האיגוד

הקמת האיגוד

2.           מוקם בזה איגוד שייקרא "איגוד ערים לעניני ביוב (אזור כרמיאל)".

תחום האיגוד

3.           תחום האיגוד הוא שטח שיפוטן של כל הרשויות המקומיות.

תפקידי האיגוד

4.           (א) אלה הם תפקידי האיגוד:

(1) להקים מכון משותף לטיפול בשפכים (להלן - המכון) ומיתקנים אחרים הקשורים בכך, וכן מיתקנים זמניים לקליטת שפכים לפי הצורך;

(2) להניח ולרכוש ביבים ראשיים, קווי סניקה וכיוצא באלה;

(3) להקים ולרכוש תחנות שאיבה ראשיות לשפכים;

(4) להניח קו מאסף ראשי לשפכים;

(5) להניח קו להולכת קולחין מהמכון למאגרים;

(6) להתחבר לקו סילוק עודפי קולחין לים;

(7) לנהל, להפעיל ולהחזיק את המיתקנים הנקובים בפסקאות (1) עד (6);

(8) לנצל, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, את הקולחין וכן את מוצרי הלוואי מתהליך הטיפול במכון;

(9) לרכוש, להניח, להקים, לחבר, לשנות ולהפעיל כל קו ביוב וכל מיתקן ואמצעי הדרושים לצורך טיהור שפכים וסילוקם;

(10) לעשות כל פעולה הדרושה למניעת מטרדים ומפגעים סביבתיים הקשורים בהפעלת מערכת הביוב.

(ב) האיגוד רשאי לסרב לקבל למיתקניו שפכים, שיש בהם כדי להפריע לזרימת מים חופשית בצינורות הביוב או העלולים לסכן את מיתקני הביוב או את יכולת ניצולם של הקולחין לצרכים שיחליט עליהם האיגוד, או את תפעול המכון.

רשויות שאינן חברות

5.           האיגוד רשאי לקבל למיתקניו שפכים מרשויות שאינן חברות באיגוד בתנאים שייקבעו בחוקי העזר של האיגוד.

סמכויות האיגוד

6.           לשם ביצוע תפקידיו יהיו לאיגוד, בכפוף לסעיף 9 בחוק, כל הסמכויות הנתונות לרשות מקומית לפי כל דין, ולעניין זה בכל מקום בחיקוק שמדובר בו ב"עיריה", "מועצה מקומית" או "רשות מקומית", יראו כאילו מדובר ב"איגוד", ובכל מקום בחיקוק שמדובר בו ב"ראש עיריה" "ראש מועצה מקומית" או "ראש רשות מקומית", יראו כאילו מדובר ביושב ראש המועצה, והוא כשאין הוראה אחרת בצו זה.

הקניית רכוש והטלת חובות בקשר להקמת האיגוד

7.           (א) האיגוד רשאי לרכוש מיתקני ביוב ומפעלי ביוב הקיימים בתוך תחומיו והשייכים לרשויות המקומיות, וכן לרכוש ציוד, תכניות, ונכסים אחרים במקרקעין או במיטלטלין (להלן - נכסים).

(ב) כל החובות המגיעים מרשות מקומית בעד כל נכס שהוזמן, נרכש, או נבנה לפני קום האיגוד ושעבר לידיו, יוסבו על שם האיגוד, והאיגוד ישלמם בזמן פרעונם.

(ג) התמורה בעד הנכסים תיזקף לזכותה של כל רשות מקומית שממנה נרכשו הנכסים על חשבון תשלומים המגיעים ממנה לאיגוד לפי חוקי העזר של האיגוד.

(ד) כל רשות מקומית תשלם לאיגוד לכל מטר מעוקב של שפכים המוזרמים מן הרשות המקומית אל המכון מחיר שייקבע בחוק עזר של האיגוד.

(ה) בנוסף לאמור בסעיף קטן (ד), רשאי האיגוד להטיל על כל הרשויות המקומיות שבתחומו תשלומי כסף למימון תקציבו לפי מכסות שייקבעו בחוקי העזר של האיגוד.

הקמת תאגיד

8.           האיגוד רשאי להתקשר עם גופים או רשויות אחרות להקמת תאגיד משותף לשם ביצוע תפקידיו לפי צו זה, בכפוף להוראות כל דין.

פרק שלישי: המועצה

הרכב המועצה   תיקון: תשנ"ט

9.           (א) המועצה תורכב מנציגי הרשויות המקומיות ותמנה 15 חברים; כל רשות מקומית תמנה את נציגיה במספר הנקוב לצד שמה בתוספת, תוך ששה חודשים לאחר שנבחרה.

(ב) בכפוף לאמור בסעיפים 19, 29, 21 ו22-, תקופת כהונתו של חבר המועצה תהא למשך כהונתה של המועצה.

תקופת כהונתה של המועצה

10.         )א( תקופת כהונתה של המועצה היא ארבע שנים.

)ב( מועצה קיימת תמשיך בתפקידה, אף אם תמה תקופת כהונתה לפי סעיף קטן )א(, כל עוד לא נכנסה לתפקידה מועצה חדשה.

ישיבה ראשונה

11.         ישיבה ראשונה של המועצה יכנס ראש עיריית כרמיאל, או מי שהוא הסמיך לענין סעיף זה, והוא יהיה היושב ראש עד שייבחר יושב ראש למועצה.

ישיבה רגילה

12.         יושב ראש מועצה רשאי לכנס בכל עת ישיבת מועצה בכל עת, והוא חייב לכנסה לפחות אחת לשלושה חודשים, ובלבד שהזמנה לישיבת המועצה שתכלול את סדר יומה תישלח לכל חבר מועצה 7 ימים לפחות לפני כינוס הישיבה.

ישיבה שלא מן המנין

13.         יושב ראש המועצה יכנס ישיבת מועצה, אם הוגשה לו על כך דרישה חתומה בידי שליש מחבריה לפחות.

כינוס ישיבה שלא מן המנין על ידי חברי המועצה

14.         לא כינס יושב ראש המועצה ישיבה של המועצה תוך 14 יום מיום הגשת דרישה כאמור בסעיף 13, רשאים חברי המועצה שחתמו על הדרישה, לכנס ישיבה של המועצה לדון בנושא שעל הפרק; חברי המועצה המשתתפים בדיון יבחרו מביניהם יושב ראש לדיון זה.

מנין חוקי

15.         רוב חברי המועצה הם מנין חוקי בישיבותיה.

סדר עבודת המועצה וישיבותיה

16.         המועצה רשאית לקבוע סדרי עבודתה וישיבותיה כטוב בעיניה, והוא כשאין הוראה אחרת בצו זה.

סמכויות המועצה

17.         בידי המועצה יהיו כל התפקידים והסמכויות הנתונים לאיגוד.

חדילת חבר מועצה מכהונתו

18.         חבר מועצה יחדל מכהונתו עם הפסקת חברותו במועצת הרשות המקומית שמינתה אותו, ואם היה עובד הרשות המקומית - מיום שחדל להיות עובד כאמור.

ביטול מינוי חבר מועצה

19.         רשות מקומית רשאית לבטל בכל עת את מינוי נציגה במועצה ולמנות אחר במקומו; בכפוף לאמור בסעיף 18 כל עוד לא נתמנה נציג חדש יוסיף הנציג הקודם לכהן בתפקידו; על כל מינוי וביטול מינוי תודיע הרשות המקומית בכתב ליושב ראש המועצה.

התפטרות חבר המועצה

20.         חבר המועצה רשאי להתפטר מתפקידו על ידי מתן הודעה בכתב לראש הרשות המקומית שמינתה אותו עם העתק ליושב ראש המועצה, להתפטרות יהיה תוקף מיום מתן ההודעה לראש הרשות המקומית.

העדרות מישיבות המועצה

21.         חבר המועצה שנעדר מישיבות המועצה במשך שלושה חודשים רצופים, או משלוש ישיבות רצופות אם היו בשלושה חודשים פחות משלוש ישיבות, יחדל להיות חבר המועצה, מלבד אם נעדר מסיבת מחלה או שירות בצבא ההגנה לישראל או ברשות המועצה; על חדילה כאמור יודיע יושב-ראש המועצה בכתב לרשות מקומית שמטעמה כיהן לפני החדילה.

מילוי מקומות פנויים

22.         חדל חבר המועצה לכהן, תמנה הרשות המקומית שמינתה אותו חבר אחר במקומו; לא מינתה הרשות המקומית חבר אחר תוך שישים ימים מיום שבו חדל חבר לכהן, תודיע על כך המועצה לשר והשר יתרה ברשות המקומית; לא שעתה הרשות המקומית להתראה רשאי השר למנות חבר חדש מבין חברי מועצת הרשות המקומית או מבין עובדי הרשות המקומית, ואם אותו אדם אינו מסכים למינוי, רשאי השר למנות חבר חדש מבין בעלי זכות להיבחר כחבר המועצה של אותה רשות מקומית.

שמירת היקף הדיונים

23.         אי מילוי מקום שנתפנה אין בו כדי לפסול את עצם קיומה של המועצה או את פעולותיה, או לגרוע מהם באיזה אופן שהוא, ובלבד שנותרו במועצה שני שלישים ממספר חבריה.

סמכויות השר

24.         נראה לשר שהמועצה אינה ממלאת תפקיד שהוטל עליה על פי דין יוכל לצוות על המועצה למלא אותו תפקיד תוך מועד שיקבע בצו; לא מילאה המועצה אחרי הצו במועד שנקבע בו, יוכל השר למנות אדם מתאים שימלא אותו תפקיד ולקבוע לו שכר שישולם מקופת האיגוד.

פרק רביעי: יושב ראש המועצה וסגניו

בחירת יושב ראש המועצה

25.         המועצה תבחר בישיבתה הראשונה באחד מחבריה ליושב ראש המועצה.

בחירת סגן יושב ראש

26.         המועצה תבחר מבין חבריה לפחות סגן אחד ליושב ראש המועצה.

כהונת היושב ראש וסגניו

27.         )א( נבצר מיושב ראש המועצה לפעול או חדל לכהן כיושב ראש וטרם נבחר יושב ראש חדש במקומו, ימלא את מקומו -

)1( סגן היושב ראש אם יש סגן אחד בלבד;

)2( הסגן שהמועצה תמנה לכך - אם יש יותר מסגן אחד;

)3( חבר המועצה שהיא תמנה לכך - אם נבצר מהסגן או מכל הסגנים לפעול, או אם הסגן או כל הסגנים חדלו לכהן וטרם נבחר סגן חדש.

)ב( יושב ראש המועצה או סגנו יחדלו לכהן באחד מאלה:

)1( חדלו להיות חברים במועצה;

)2( התפטרו על ידי מתן הודעה בכתב למועצה;

)3( הועברו מכהונתם על ידי המועצה.

)ג( החלטת המועצה להעביר את יושב ראש המועצה או את סגן יושב ראש המועצה מכהונתם לא תהיה בת תוקף, אלא אם כן נתקבלה בישיבה שנקראה במיוחד לענין זה והצביעו בעדה למעלה ממחצית כל חברי המועצה; אולם אם ההעברה מהכהונה היא מסיבת הרשעה לפי פסק דין סופי על עבירה שיש בה משום קלון, די בהחלטה המתקבלת ברוב רגיל.

)ד( חדל יושב ראש המועצה לכהן או שהועבר מכהונתו, תבחר המועצה במקומו יושב ראש אחר מבין חבריה, תוך שבועיים מיום שנתפנה מקומו, בישיבה שיקרא במיוחד לענין זה סגן יושב ראש המועצה ושהוא ינהל אותה.

)ה( חדל סגנו היחיד של יושב ראש המועצה לכהן או שהועבר מכהונתו תבחר המועצה במקומו סגן אחר מבין חבריה תוך שבועיים מיום שנתפנה מקומו, בישיבה שיקרא במיוחד לענין זה יושב ראש המועצה.

היושב ראש ממונה על ביצוע החלטות המועצה

28.         יושב ראש המועצה יעשה כל האפשר שהחלטות המועצה יבוצעו כדין ושכל הוצאה של המועצה תהא בהתאם לתקציב.

דין וחשבון על האיגוד

29.         )א( יושב ראש המועצה חייב אחרי האחד באפריל של כל שנה, ולא יאוחר מאשר שלושה חדשים מתום שנת הכספים להכין דין-וחשבון מפורט על עניני האיגוד במשך השנה שחלפה.

)ב( הדין וחשבון יוגש למועצה ולאחר שתדון בו ותאשרו בתיקונים או שלא בתיקונים ידאג יושב ראש המועצה לכך שישלחו לפחות שלושה עותקים ממנו לשר, עותק אחד לפחות לכל רשות מקומית המאוגדת באיגוד ועותק אחד למבקר המדינה.

)ג( האיגוד רשאי לפרסם את הדין-וחשבון בצורה הטובה בעיניו.

העברת תפקידים וסמכויות של יושב ראש

30.         )א( סגן יושב ראש המועצה רשאי למלא תפקיד מתפקידיו של יושב ראש המועצה ולהשתמש בסמכות בסמכות מסמכויותיו אם הועברו אליו מאת יושב ראש המועצה באישור המועצה.

)ב( חבר אחר של המועצה רשאי למלא תפקיד מתפקידיו של יושב ראש המועצה ולהשתמש בסמכות מסמכויותיו לענין מסוים אם הועברו אליו מאת יושב ראש המועצה באישור המועצה.

משכורת היושב ראש וסגניו

31.         יושב ראש המועצה או סגנו, וחבר אחר הממלא תפקיד או המשתמש בסמכות של יושב ראש המועצה שהועברו אליו לפי סעיף 30, רשאי, באישור השר, לקבל מקופת האיגוד משכורת בשיעור שתקבע המועצה באישור השר.

פרק חמישי: ועדות ועובדים

בחירת ועדות והרכבתן

32.         המועצה רשאית לבחור - מבין חבריה, מבין עובדי האיגוד או מבין אנשים מתאימים אחרים - ועדות קבועות או ועדות ארעיות שתפקידן לטפל בענינים או במקרים מסוימים, ככל שתטיל עליהן המועצה, ובלבד שמחצית מחברי הועדה יהיו חברי המועצה.

יושב ראש לוועדה

33.       י ושב ראש של ועדה ייבחר בידי המועצה.

אישור החלטות ועדה

34.         (א) החלטותיה של ועדה טעונות אישור המועצה.

(ב) המועצה, בהחלטה שנתקבלה בה ברוב של שני שלישים מחברי המועצה המשתתפים בהצעה, רשאית להעביר ענין מסוים לוועדה להחלטתה הסופית.

סדרי עבודת ועדה

35.         ועדה רשאית בשים לב להחלטות המועצה, לקבוע בעצמה את סדרי עבודתה ודיוניה.

עובדים

36.         (א) האיגוד רשאי -

(1) להעסיק עובדים ולקבוע את תפקידיהם וסמכויותיהם;

(2) לקבוע, באישור השר, את משכורתם, שכרם ושאר תנאי עבודתם;

(3) להפסיק, מסיבה מספקת את עבודתם ולפטרם על פי החלטה של רוב חברי המועצה.

(ב) המועצה תמנה גזבר.

העסקת עובדים

37.         לא יועסק עובד באיגוד אלא על פי הוראות צו המועצות המקומיות (שירות העובדים), התשכ"ב1962-.

פרק שישי: חוזים והצבעות

חוזים ללא החלטת מועצה

38.         יושב ראש המועצה רשאי להתקשר בשם האיגוד בחוזה, בלי להיזקק להחלטת המועצה אם נתקיימו שלוש אלה:

(1) שוויו של נושא החוזה אינו עולה על 1180 שקלים חדשים;

(2) להוצאה הכרוכה בחוזה, אם כרוכה בו הוצאה, מיועדת הקצבה מתאימה בתקציב המאושר לשנת הכספים שבה נעשה החוזה;

(3) קוימו הוראות צו זה בדבר מכרזים.

חוזים הטעונים החלטות מועצה

39.         כל התקשרות בחוזה שסעיף 38 אינו חל עליה טעונה החלטת מועצה; אם אין בתקציב המאושר לשנה שבה נעשה החוזה הקצבה מתאימה להוצאה הכרוכה בו, יהא החוזה טעון גם אישור בכתב מאת השר.

מכרזים

40.         בכפוף לאמור בסעיף קטן (ב), לא יתקשר האיגוד בחוזה להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה אלא על פי מכרז פומבי, הכל בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח1987-, בשינויים המחויבים.

חוזה למתן זכיון או מונופולין

41.         כל חוזה למתן זכיון או מונופולין מאת המועצה טעון אישור בכתב מאת השר.

העברת חוזים לאיגוד

42.         חוזה שעשתה רשות מקומית לפני שהשתייכה לאיגוד בקשר לענינים הנתונים במסגרת תפקידי האיגוד, יראו אותו כאילו נעשה בידי האיגוד, ובכל מקום בחוזה שבו מדובר ב"רשות מקומית" - יראו כאילו מדובר ב"איגוד", ובלבד שהמועצה החליטה על כך והצדדים לחוזה הסכימו לכך.

ועדת הצעות ומכרזים

43.         למועצה תהא ועדת הצעות ומכרזים קבועה (להלן - ועדת הצעות ומכרזים) שתפקידה לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה ולחוות דעתה עליהן.

חבר מועצה או חבר ועדה או עובד המעוניין בחוזה

44.         (א) חבר המועצה או חבר ועדה שיש לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי בן זוגו, מורשהו או שותפו או באופן אחר כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם האיגוד, למען האיגוד או בשמו, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהאיגוד מספק לתושבים -

(1) יודיע על כך בכתב למועצה או לוועדה הדנה בחוזה או בעסק, לפני הישיבה הראשונה שבה תדון בו;

(2) לא ישתתף בדיונים על החוזה או על העסק במועצה או בוועדה ולא יצביע בהצבעה על כל שאלה בקשר להם.

(ב) לא יהיו לעובד האיגוד, לא במישרין ולא בעקיפין לא בעצמו ולא על ידי בן זוגו, מורשהו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם האיגוד, למען האיגוד או בשמו, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהאיגוד מספק לתושבים ופרט לענין שיש לעובד בהסכם עבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי האיגוד.

(ג) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יחולו על חבר המועצה או ועדה או עובד האיגוד מחמת היותם בעלי מניות או חברים בגוף משפטי שיש לו חלק או טובת הנאה בחוזה או בעסק כאמור באותם הסעיפים הקטנים, זולת אם היה אותו חבר או עובד משמש מנהל או פקיד אחראי בגוף המשפטי או אם היה חלקו בהונו או ברווחיו של הגוף עולה על 5%.

פרק שביעי: כספים

הנהלת חשבונות

45.         המועצה תנהל חשבון מדויק של כל הכספים המתקבלים והמוצאים בידי האיגוד או בשמו באופן שתחליט עליו המועצה זולת אם הורה השר על דרך אחרת; חשבון כאמור יהיה פתוח לעיון חברי המועצה.

קופת האיגוד

46.        ( א) כל הכספים המתקבלים לידי האיגוד או  בשמו יהוו את קופת האיגוד.

(ב) קופת האיגוד תשמש לתשלום כל סכום שהאיגוד רשאי או חייב להוציא כדין.

בטחון קופת האיגוד

47.         (א) גזבר האיגוד אחראי לבטחונה של קופת האיגוד.

(ב) כל הכספים שייכים לקופת האיגוד או המתקבלים למענו או לחשבונו ישולמו מיד לחשבון האיגוד בבנק שהמועצה תקבע לכך, אולם המועצה יכולה להרשות לגזבר להחזיק אצלו סכום כסף להוצאות יום יום של האיגוד.

פקודת תשלום

48.         כך המחאה או פקודת תשלום לחובת האיגוד יהיו חתומים בידי יושב ראש המועצה או סגנו ובידי הגזבר.

מחיקת חובות

49.         כל סכום המגיע לאיגוד שחל בתשלומו פיגור של שלוש שנים לפחות והוא נראה כחוב אבוד, רשאית המועצה לוותר עליו ולמחקו מהפנקסים; בכל מקרה אחר רשאית המועצה לוותר על סכום המגיע לה אם היא סבורה שהדבר הוא לטובת הציבור והשר אישר את החלטתה.

רואה חשבון

50.         גזבר המועצה יגיש תוך שישים ימים מתום שנת הכספים את חשבונות המועצה לרואה חשבון שמינה אותו השר לפי סעיף 216 לפקודת העיריות.

פרק שמיני: הוראות שונות

התחייבות האיגוד

51.         חוזה, כתב התחייבות או תעודה אחרת לא יחייבו את האיגוד -

(1) כשיש בהם התחייבות כספית מטעם האיגוד, אלא אם כן נחתמו ביד יושב ראש המועצה או סגנו ובידי גזבר האיגוד;

(2) כשאין בהם התחייבות כספית כאמור אלא אם כן נחתמו בידי יושב ראש המועצה ובידי סגנו.

גישה לספרי המועצה

52.         ספרי המועצה מסמכיה וניירותיה יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר המועצה, והוא רשאי להכין העתק או תקציר מהם, ובלבד שלא יוציא ספר, מסמך או נייר כאמור ממשרד המועצה בלי הסכמתו בכתב של יושב ראש המועצה.

המצאת ידיעות לרואה חשבון

53.         רואה חשבון כאמור בסעיף 50 רשאי לדרוש בכל עת מאת המועצה להמציא לו ידיעות, פרטים, הסברים, חומר סטטיסטי וכל חומר אחר בקשר לעניני המועצה ועל יושב ראש המועצה למלא אחרי הדרישה תוך זמן סביר.

משפטים

54.         האיגוד רשאי להגיש תביעה, או לפתוח ולעשות כל פעולה משפטית או להיות בעל דין בכל משפט או בכל הליך משפטי, בקשר לתפקידו ולעניניו, או אם הדבר נראה לו כדרוש לצורך קיומן או הגנתן של זכויות האיגוד, או להגנת חבריו, עובדיו, מוסדותיו ומפעליו בקשר לתפקידיהם; לתכלית זו רשאי האיגוד לייפות את כוחו של כל חבר המועצה או של כל עובד הן באופן כללי והן לענין מיוחד.

בירור חילוקי דעות

55.       נ תגלעו חילוקי דעות בין הרשויות המקומיות המאוגדות באיגוד, כולן או מקצתן ובין האיגוד או בין הרשויות המקומיות בינן לבין עצמן בעניני האיגוד, רשאים יושב ראש המועצה או כל רשות להביא את חילוקי הדעות לפני השר והשר או מי שהוא ימנה לכך יכריע בהן; הכרעה זו תהא סופית.

תוספת

 (סעיף 9(א))

תיקון: תשנ"ט

 

הרשות המקומית                                                                                                      מספר החברים

עיריית כרמיאל                                                                                                                           8

מועצה מקומית בענה                                                                                                                  1

מועצה מקומית נחף                                                                                                                    1

מועצה מקומית שעב                                                                                                                   1

מועצה מקומית סג'ור                                                                                                                 1

מועצה מקומית מג'ד אלכרום                                                                                                     1            

מועצה מקומית דיר אל-אסד                                                                                                      1

מועצה אזורית משגב                                                                                                                  1

כ"ו בתמוז התשנ"ז (31 ביולי 1997)

 


نشر :

خريطة الموقع