إمدادات المياه | مجلس محلي شعب

إمدادات المياه إمدادات المياه- 1982

פורסם:          חש"ם 143,           תשמ"ב )26.8.1982(,            עמ' 934

בתוקף סמכותה לפי סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות, מתקינה המועצה המקומית שעב חוק עזר זה:

הגדרות

1.           בחוק עזר זה -

"אבזרים"  -ברזים, צינורות, מגופים, שסתומים, מסננים, תעלות, סכרים ותאי בקורת;

"חדר"  -חדר ששטח רצפתו אינו עולה על 30 מטרים מרובעים, שטח נוסף של 30 מטרים מרובעים או חלק מהם, דינו כדין חדר נוסף;

"מד-מים"  -מכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם מדידתה או קביעתה של כמות המים המסופקת לנכס;

"המועצה"  -המועצה המקומית שעב;

"המנהל"  -מנהל מפעל המים של המועצה, לרבות אדם אחר שמינתה המועצה לענין חוק עזר זה למלא את תפקידי המנהל, כולם או מקצתם;

"מפעל מים"  -באר, בריכה, מעין, מנהרה, תעלה, סכר, קידוח, מוביל, צינור, מנוע ומשאבה, וכן כל מבנה, מיתקן, או ציוד אחר המשמשים או המיועדים לשמש לשאיבת מים, לאגירתם, להעברתם, לאספקתם או להסדרתם, למעט רשת פרטית;

"נכס", "בנין" ו"אדמה חקלאית"  -כמשמעותם בצו המועצות המקומיות )א(, התשי"א1950-;

"צרכי בית"  -תצרוכת בני אדם, כביסה, משק בית, שטיפה ונקיון של בית מגורים או משרד, בין שהותקן בו ברז ובין שלא הותקן, למעט הצרכים שאינם בגדר צרכי בית לפי סעיף 16 לפקודת העיריות )אספקת מים(, 1936;

"צרכן"  -אדם המחזיק ברשת פרטית, כולה או מקצתה;

"רשת פרטית"  -אבזר, דוד אגירה, מיתקן להגברת לחץ, לוויסות, לחימום או לפיזור, וכן כל מיתקן או מכשיר אחר המצוי בנכס והמשמש או המיועד לשמש לאספקת מים בנכס, למעט מד-מים;

"נפח בנין"  -החלל שבתחומו שטחם החיצוני של קירות הבנין והשטח העליון של רצפת קומתו הנמוכה ביותר ושטחו העליון של הגג, בבנין שגגו שטוח; בבנין שגגו משופע - צדה התחתון של תקרת הבנין העליונה ביותר, ואם אין לו תקרה, משטחו התחתון של הגג, ואם אין בבנין או בחלק קירות מכל הצדדים או גג, החלל התפוס על ידי הבנין או על ידי החלק האמור, ואם הגג אינו נשען על קירות - החלל שבין הגג והרצפה שמתחתיו;

"צרכי עסק"  -צרכי ייצור או עיסוק בסחורה.

חיבור למפעל מים

2.           )א( חיבור רשת פרטית למפעל מים, הרחבת החיבור, פירוקו או התקנתו מחדש לא ייעשו אלא בידי המנהל.

)ב( בעל נכס הרוצה בחיבור רשת פרטית למפעל מים, הרחבת החיבור, פירוקו או התקנתו מחדש יגיש למנהל בקשה בכתב בצירוף תכנית של אותה רשת.

)ג( בעד חיבור, הרחבת חיבור, פירוקו או התקנתו מחדש לפי סעיף זה, ישלם המבקש למועצה מראש -

)1( אגרה בשיעור שנקבע בתוספת;

)2( הוצאות לפי חשבון שהגיש המנהל.

)ד( בעד הנחת קו מים זמני ישלם המבקש למועצה מראש הוצאות, לפי חשבון שהגיש המנהל.

רשת פרטית

3.           )א( לא יתקין אדם רשת פרטית, לא ישנה רשת פרטית קיימת, לא יסירנה ולא יטפל בה בדרך אחרת, פרט לצורך תיקונים דחופים הדרושים להזרמת מים סדירה, אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

)ב( בקשה להיתר לפי סעיף קטן )א( תוגש בכתב בצירוף תכניות הרשת המוצעת או תכנית השינוי או התיקון, לפי הענין; בעד ההיתר, פרט להיתר להתקנת רשת פרטית, תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

)ג( התקנת הרשת הפרטית, שינויה או תיקונה ייעשו בידי בעל הנכס ועל חשבונו.

)ד( הרשת הפרטית תוחזק במצב תקין בידי הצרכן ועל חשבונו, להנחת דעתו של המנהל.

)ה( בעל נכס או צרכן רשאי לבקש בכתב מאת המנהל כי תיערך בדיקה של הרשת הפרטית, כולה או מקצתה, שהותקנה בנכס, והמנהל ימלא בקשה זו; בעד בדיקה כאמור תשולם למועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת.

)ו( לא ישתמש אדם לצורך התקנת רשת פרטית, תיקונה או שינויה, אלא באבזרים שמידותיהם, סוגיהם וטיבם נקבעו בידי המנהל.

)ז( המנהל רשאי להורות על החלפת האבזרים שקבע כאמור בסעיף קטן )ו(, באבזרים אחרים; הורה המנהל כאמור, לא יחולו הוצאות ההחלפה על הצרכן אלא אם האבזר שיש להחליפו לא היה במצב תקין, או מנע את פעולתו התקינה של מד-המים או אבזר או גרם להפרעות באספקת מים, לבזבוזם או לזיהומם.

אגרת הנחת צינורות

4.           )א( בעל נכס - פרט למי שבנכסו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים - הגובל קטע רחוב שבו הניחה המועצה צינור מים, ישלם למועצה אגרת הנחת צינורות בשיעור שנקבע בתוספת.

)ב( אגרת הנחת צינורות מים תשולם עם הגשת הבקשה לפי סעיף 3)ב(.

)ג( בעל נכס שבו קיימת כבר רשת פרטית מחוברת למפעל מים ישלם, אם הוגדל נפח הבנין או נבנה בנין חדש בנכס, אגרת הנחת צינורות מים בשיעור שנקבע בתוספת לגבי תוספת הבניה החדשה.

התקנת מד-מים

5.           )א( המנהל רשאי להתקין מד-מים בכל נכס שלו מספקים או עומדים לספק מים ובשעת הצורך רשאי הוא לבדקו, לתקנו, להחליפו או להסירו.

)ב( מד-המים הוא רכוש המועצה.

)ג( לא יותקן מד-מים, לא ייבדק, לא יתוקן, לא יוחלף ולא יוסר אלא בידי המנהל.

)ד( צרכן ישלם למועצה אגרת מד-מים ואגרת התקנת מד-מים בשיעורים שנקבעו בתוספת.

)ה( במקום תשלום אגרת מד-מים, רשאי צרכן להביא למנהל, תוך 30 ימים מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות, מד-מים מהדגם שאישר המנהל ולבקשו להתקינו ברשת הפרטית.

)ו( הביא צרכן מד-מים לפי סעיף קטן )ה( ישלם למועצה אגרת התקנת מד-מים בלבד.

)ז( היה מד-המים כאמור בסעיף קטן )ה( מותקן ברשתו הפרטית של הצרכן יהא פטור גם מאגרת התקנת מד-מים.

)ח( צרכן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למד-מים או לאבדנו, זולת אם נגרם הנזק באשמתו של אחד מעובדי המועצה בעת מילוי תפקידו.

)ט( צרכן שיש לו יסוד לחשוש שמד-המים אינו פועל כהלכה רשאי לדרוש שמד-המים ייבדק בידי המנהל; בעד בדיקת מד-מים כאמור ישלם הצרכן למועצה מראש אגרת בדיקה בשיעור שנקבע בתוספת; האגרה תוחזר אם העלתה הבדיקה שמד-המים היה פגום.

אגרות מים

6.           )א( בעד אספקת מים לנכס מחובר למפעל מים ישלם הצרכן למועצה אגרת מים בשיעור שנקבע בתקנות המים )תעריפי מים ברשויות מקומיות(, התשמ"ב1982- )להלן - התקנות(, לפי כמות המים שנרשמה על ידי מד-המים, ובלבד שלא תפחת מהשיעור המזערי שנקבע בתקנות.

)ב( מצא המנהל כי מד-המים לא פעל כהלכה במשך תקופה מסויימת או שהוצא מפאת תיקונים או מסיבה סבירה אחרת, רשאי הוא לחייב או לזכות את הצרכן בתשלום בעד כמות המים שנקבעה לפי התצרוכת הממוצעת במשך שני החדשים שקדמו לאותה תקופה ובמשך שני החדשים שלאחריה, או לפי התצרוכת של התקופה המקבילה בשנה הקודמת, כפי שימצא לנכון.

)ג( מצא המנהל כי מד-המים אינו מדייק ברישום כמות המים, רשאי הוא לפי הערכתו לחייב את הצרכן בתשלום בעד כמות המים, שמד-המים רשם אותה בתוספת או בהפחתת ההפרש הנובע מאי דיוקו.

)ד( משמש מד-מים אחד נכס המוחזק בידי צרכנים אחדים, רשאי המנהל מיזמתו הוא, וחייב הוא לפי בקשת אחד הצרכנים להורות על חלוקת האגרות או כל תשלום אחר המגיע לפי חוק עזר זה בין אותם הצרכנים, באופן שכל צרכן ישלם אותו חלק מהאגרות והתשלומים בהתאם ליחס שבין מספר החדרים שהוא מחזיק ובין המספר הכולל של החדרים שמד-המים משמש אותם, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המזעריים שנקבעו בתקנות; כן רשאי המנהל להורות על חלוקה אחרת של התשלומים בין הצרכנים על פי הסכם בכתב בין כל הצרכנים.

)ה( משמש מד-מים אחד נכס המוחזק בידי צרכנים אחדים, המשתמשים בו מקצתם למגורים ומקצתם לצרכים אחרים, רשאי המנהל להעריך את חלקו של כל אחד מהצרכנים בכמות המים, שנרשמה על ידי מד-המים, ואגרת המים תשולם בידי כל צרכן כזה בהתאם לכך, ובלבד שלא יפחתו מהשיעורים המזעריים שנקבעו בתקנות.

)ו( משמש מד-מים אחד נכס המוחזק בידי צרכנים אחדים, ונתגלתה נזילה ברשת הפרטית בחלק המוחזק בידי אחד או אחדים מהצרכנים, רשאי המנהל להעריך את כמות המים שנזלו ואגרה בעד כמות מים זו תשולם על ידי אותו צרכן או אותם צרכנים.

)ז( הורכבו מדי-מים דירתיים לכל הצרכנים וכן מד-מים כללי לכל הנכס, והיה הפרש ברישום ביניהם, יחולק ההפרש באופן שווה בין כל הצרכנים, זולת אם הגיעו כל הצרכנים להסכם בכתב עם המנהל על אופן חלוקה אחר.

אספקת מים לפי חוזה

7.           )א( המועצה רשאית, באישור שר הפנים, להתקשר עם צרכן בחוזה מיוחד לאספקת מים ולקבוע בו תנאים.

)ב( היתה סתירה בין תנאי החוזה ובין הוראות חוק עזר זה, יחולו תנאי החוזה.

פקדונות

8.           ראש המועצה רשאי באישור המועצה לחייב צרכן להפקיד בקופת המועצה פקדון כפי שיקבע, להבטחת תשלום אגרות מים לפי חוק עזר זה, או דמי נזק עקב אבדן מד-מים או קלקול ולגבות מתוכו, בלי לפגוע בדרכי גביה אחרות, כל סכום המגיע מצרכן כאגרה או כדמי נזק כאמור.

מועד התשלום

9.           אגרת מים ותשלומים אחרים ישולמו תוך 15 ימים מתאריך מסירת הדרישה לכך מאת המועצה.

 

אישור סכום ההוצאות

10.         נתעוררה שאלה בדבר סכום הוצאות המגיע לפי חוק עזר זה, יכריע המנהל באישור בכתב, ואישור המנהל על גובה ההוצאות ישמש ראיה לכאורה לכך.

ניתוק החיבור

11.         )א( צרכן שלא סילק במועד הקבוע את הסכומים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה, או ביזבז מים, השתמש בהם לרעה, זיהמם או פגע בהם בצורה אחרת, או שפגע במד-מים, רשאי המנהל להתרות בו בכתב.

)ב( לא שעה הצרכן להתראה, רשאי המנהל בתום 15 ימים מיום מסירת ההתראה, לנתק את החיבור בין אותו חלק של הרשת הפרטית אשר בהחזקתו של הצרכן ובין יתר חלקי הרשת הפרטית או מפעל המים.

)ג( היתה רשת פרטית מחוברת למפעל מים בניגוד לסעיף 2 או שחיבורה חודש בניגוד לסעיף 16, רשאי המנהל בכל עת לנתק את החיבור.

)ד( חיבור שנותק לפי סעיפים קטנים )ב( או )ג( לא יחודש אלא לאחר תשלום כל הסכומים המגיעים מהצרכן כאמור, או לאחר תיקון הדברים הטעונים תיקון, כדי למנוע פגיעה במים או במד-מים כאמור, לפי הענין; בעד חידוש חיבור שנותק לפי סעיף קטן )ב( תשולם אגרת חידוש חיבור בשיעור שנקבע בתוספת.

הפסקת אספקת מים

12.         )א( בשעת חירום או במקרה של צורך דחוף בתיקונים במפעל המים או ברשת הפרטית רשאי המנהל, במידת הצורך, לנתק, לעכב או להפסיק את אספקת המים, כולה או מקצתה.

)ב( השימוש בסמכויות לפי סעיף קטן )א( אינו פוטר צרכן מתשלום האגרות והתשלומים האחרים שהוא חייב בהם לפי חוק עזר זה.

)ג( חלפה הסיבה לניתוק, לעיכוב, או להפסקת אספקת המים כאמור בסעיף קטן )א( חייב המנהל לבצע מיד את חיבור הרשת הפרטית שנותק, ללא תשלום.

רשות כניסה

13.         )א( המנהל או כל מי שהוא הרשהו לכך, רשאי להיכנס לכל נכס בשעות שבין 08.00 ל17.00-, ובשעת חירום - בכל זמן סביר, כדי -

)1( להתקין, לבדוק, לתקן, לשנות, להחליף, למסור או למדוד מד-מים, צינור, אבזרים, או כיוצא בהם, או לעשות כל מעשה אחר שבנסיבות נחוץ לעשותו;

)2( לבדוק אם היה בזבוז, שימוש לרעה או זיהום של מים או פגיעה אחרת במים או לברר את כמות המים שסופקה לצרכן;

)3( למסור כל חשבון או לגבות כל אגרה או תשלום אחר לפי חוק עזר זה;

)4( לנתק חיבור, או לנתק, לעכב ולהפסיק אספקת המים לפי סעיפים 11 או 12;

)5( לבדוק אם קויימו הוראות חוק עזר זה;

)6( לעשות כל מעשה אחר שהוא רשאי לעשותו לפי חוק עזר זה.

)ב( לא יעכב אדם ולא יפריע למנהל או למי שהוא הרשהו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף קטן )א(.

שימוש במים

14.         )א( לא יבזבז אדם ולא יגרום או ירשה שאחר יבזבז מים שברשותו.

)ב( לא ישתמש אדם במים ולא יגרום או ירשה שאחר ישתמש במים שברשותו אלא לצרכי בית או למטרה אחרת שקבע המנהל.

)ג( לא ישתמש אדם במים לצרכי מיזוג אויר, אלא לפי היתר מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר.

)ד( לא ירחץ אדם במפעל מים ולא יכבס בו, לא יכניס לתוכו ולא יגרום להכניס לתוכו בעל חיים או חפץ, ולא יעשה בו כל מעשה העלול לגרום לזוהמה או להפרעה באספקת המים.

)ה( לא יחבר אדם מערכת מי שתיה למערכות של מים דלוחים, מי שופכין, מי תעשיה כימית, או כיוצא באלה.

)ו( לא ינצל אדם את לחץ המים לפעולות הרמה, ערבול, או כיוצא באלה, אלא ברשות המנהל.

)ז( לא ישתמש אדם במים לצרכי השקאה, לא יגרום ולא ירשה שאחר ישתמש במים שברשותו לצרכי השקאה, אלא בשעות שיקבע המנהל בהודעה שתפורסם בתחום המועצה.

)ח( לא ישתמש אדם במים המיועדים להשקאה לצרכים אחרים.

)ט( לא יפתח אדם ולא יסגור, שלא כדין, כל אבזר השייך למפעל המים.

)י( לא יפתח אדם ברז שריפה אלא לצורך כיבוי שריפה.

)יא( לא יפתח אדם, פרט לעובד המועצה בעת במילוי תפקידו, ברז המיועד להשקאת נטיעות ציבוריות.

מכירת מים והעברתם

15.         לא ימכור אדם מים ולא יעביר אותם לרשות אדם אחר, פרט לאדם שנותקה, עוכבה, או הופסקה לו אספקת המים לפי סעיף 11, אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

 

חידוש חיבור שנותק

16.         )א( חיבור של רשת פרטית שנותק לפי הוראות חוק עזר זה לא יחודש אלא לפי היתר בכתב מאת המנהל.

)ב( חיבור של רשת פרטית שחודש ללא היתר מאת המנהל כאמור בסעיף קטן )א( רואים אותו כמחודש בידי הצרכן כל עוד לא הוכח ההיפך.

שמירה בפני זיהום

17.         לא יפתח אדם ולא יקיים בור שופכין, בור זבל או מקום מזוהם אחר אלא במרחק סביר ממפעל המים.

דרישת תיקונים

18.         )א( ראש המועצה או מי שהוא הסמיכו לענין זה רשאי לחייב, בדרישה בכתב, כל צרכן או בעל רשת פרטית או בעל חלק ממנה, או כל בעל או מחזיק של נכס, תוך זמן שנקבע בדרישה, לתקן או לסלק כל מפגע שעלול לפגוע באספקת מים סדירה.

)ב( מי שקיבל דרישה כאמור חייב למלא אחריה.

)ג( לא מילא מי שנדרש לכך אחר דרישת ראש המועצה כאמור בסעיף קטן )א(, רשאית המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות ממנו את הוצאות הביצוע.

מסירת הודעות

19.         מסירת הודעה, דרישה, חשבון או מסמך אחר לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו היא דנה או נתפרסמה בשני עתונים הנפוצים בתחום המועצה, שאחד מהם, לפחות, הוא בשפה העברית.

עונשין

20.         העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו - קנס 900 שקלים חדשים*, ובמקרה של עבירה נמשכת, דינו - קנס נוסף 36 שקלים חדשים *בעד כל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

                                       

*         תחילה ביום 18.10.90, חש"ם 437

תוספת

תחילה ביום 9.5.1991, חש"ם 455

                                                                                                                                                                                                                                                                האגרה בשקלים חדשים

1.           אגרת חיבור רשת פרטית )סעיף 2)ג)(1(( -

)1(    לכל יחידת דיור, עסק או משרד                                                                                         400

         לכל יחידת מלאכה או תעשיה                                                                                            1000

)2( הרחבת חיבור, פירוק חיבור או התקנתו מחדש, לפי דרישת הצרכן -

         עד "2                                                                                                                                  50

         למעלה מ-"2                                                                                                                       לפי חשבון 

                                                                                                                                                   שהגיש המנהל

2.           אגרה בעד היתר לשינוייה או להסרתה של רשת פרטית  )סעיף 3)ב((                                         16.50

3.           אגרת בדיקה של רשת פרטית )סעיף 3)ה((                                                                                  28.50

4.           אגרת הנחת צינורות )סעיף 4( -

לכל מ"ר של הנכס )כולל הקרקע שעליה עומד הבנין(                                                                 1.50

בבנין מגורים, לכל מ"ר של שטח הבניה, לכל קומה                                                                    8.50

5.           אגרת מד-מים )סעיף 5)ד(( -

)1( כשיש מיתקן מוכן להתקנת מד מים                                                                                     לפי מחיר

                                                                                                                                                  הקניה בתוספת

                                                                                                                                                  35%

)2( כשאין מיתקן מוכן להתקנת מד מים                                                                                   לפי חשבון 

                                                                                                                                                  שהגיש המנהל

6.           אגרת בדיקת מד מים, כולל דמי פירוק, הובלה והתקנה )סעיף 5)ט((                                         50

7.           אגרת חידוש חיבור )סעיף 11)ד((                                                                                                50

נתאשר.

י"א בסיון התשמ"ב )2 ביוני 1982(


 

نشر :

خريطة الموقع